\ Niku Bowling | Konkurs Niku Bowling
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Koszystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
fb

fb
fb
fb

Regulamin konkursu „Letni konkurs Niku Bowling &Magic Events „

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez Niku Bowling Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań, zwaną dalej Organizatorem.

2. DEFINICJE

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Fanpage: podstrona Serwisu promującą działalność Organizatora oraz witryną wykorzystywaną do prowadzenia Konkursów i ogłaszania w formie postu ich szczegółowych warunków oraz wyników, utworzoną oraz prowadzoną zgodnie z regulaminem Serwisu pod adresem: https://www.facebook.com/Nikubowling/

b. Konkurs: wydarzenie organizowane przez Organizatora, którego źródłem jest jego przyrzeczenie publiczne składane za pośrednictwem Fanpage’u, organizowane na Fanpage’u Organizatora. Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody rzeczowej uczestnikom ufundowanej przez Organizatora w zamian za wykonanie założeń określonych w Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach Konkursu,

c. Komisja: wskazane przez Organizatora osoby, które zobowiązane są do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia,

d. Nagroda – nagrodą w konkursie jest kupon na godzinę bowlingu do wykorzystania w dniach niedziela-środa w godzinach 13:00-22:00

e. Organizator: Organizatorem Konkursu jest Niku Bowling Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań,

f. Osoba: osoba fizyczna, zgodnie z obowiązującą regulacją prawną

g. Regulamin: dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora, o niniejszej treści,

h Serwis: społecznościowy portal internetowy, prowadzony pod domeną www.facebook.com

i. Uczestnik: osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu,

j. Zgłoszenie: czynność bądź dzieło, szczegółowo opisane w warunkach Konkursu, zgłoszone przez Uczestnika, będące równoznacznym z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Miejscem odbywania się konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Udział w Konkursie jest dla każdej osoby uprawnionej do udziału bezpłatny i dobrowolny.

3.3. Uczestnik ma prawo w każdej chwili bez konsekwencji zrezygnować z udziału w Konkursie. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rezygnacji poprzez poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

3.4. Zawarte w niniejszym Regulaminie, szczegółowe warunki Konkursu, obejmują informacje dotyczące:

a. rodzaj czynności bądź dzieła, jakie powinien wykonać Uczestnik,

b. nagrodę przewidywaną przez Organizatora dla uczestnika  Konkursu,

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Uczestnikiem może być każda Osoba spełniająca następujące kryteria:

a. co najmniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub jako osoba niepełnoletnia posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda o której mowa w pkt 4.1. lit. b musi zostać przedstawiona na każdorazowe wezwanie Organizatora,

b. nie jest pracownikiem Organizatora,

c. nie pozostaje z pracownikiem Organizatora w związku małżeńskim, nie jest rodzeństwem Organizatora ani żadnego z jego pracowników,

d. Uczestnik może tylko jednorazowo wziąć udział w konkursie.

4.2. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w niniejszym Konkursie, w tym również roszczenia o wydanie nagrody nie podlegają przeniesieniu na inne Osoby poza Uczestnikiem bez wyraźnej zgody Organizatora, wyrażonej na piśmie.

4.3. Zgłoszenie konkursowe uznaje się za poprawnie złożone w momencie spełnienia wskazanych w konkursowym poście warunków.

4.4. Czas trwania konkursu określony jest w ogłoszeniu konkursowym (inaczej: poście konkursowym) opublikowanym na Fanpage Organizatora. Po wskazanej dacie ze strony Organizatora Konkursu nastąpi kontakt na wskazany przez uczestnika adres mailowy z informacją o odbiorze nagrody.

4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu trwania Konkursu z uzasadnionych przyczyn, jak przykładowo: zbyt mała liczba uczestników, duże zainteresowanie uczestnictwem, jednak o czas nie dłuższy niż 14 dni.

4.6. W przypadku, gdy Zgłoszenie narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie bądź prawa ochronne przysługujące do znaków towarowych, Uczestnik, który dokonał takiego Zgłoszenia zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej ze spowodowanych naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia/usunięcia Zgłoszenia z Fanpage, a także do zgłoszenia naruszenia do Administracji Fanpage w przypadku, gdy:

a. zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,

b. zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub Organizatora,

c. zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe,

d. zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu i/lub niniejszym Regulaminem,

e. zgłoszenie stanowi reklamę lub ofertę innego podmiotu,

f. Uczestnik nie przedstawi stosownej zgody na uczestnictwo w konkursie, o której mowa w pkt

4.1. lit. b,

g. Uczestnik podjął działania mające na celu sfałszowanie wyników Konkursu bądź ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie przez Organizatora Konkursu,

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, z programem do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, posiadanie własnego konta na portalu, na którym Organizator prowadzi Fanpage a także własnego adresu poczty elektronicznej(e-mail).

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Nagrodę w Konkursie otrzymuje Uczestnik , który prawidłowo wykona działania objęte w szczegółach konkursu.

6.2. Opiekę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz do jego rozstrzygnięcia Organizator powoła Komisję, w skład której wchodzić będą wyznaczone przez Organizatora osoby.

6.3. O wygranej Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w wiadomości praywatnej przesłanej na fanpage Magic Events.

6.4. W sytuacji, gdy Uczestnikiem okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka nie nabywa praw do nagrody, a w przypadku ujawnienia takich okoliczności po doręczeniu Nagrody, osoba ta zobowiązana będzie do jej zwrotu w terminie 7 dni od wezwania ze strony Organizatora.

6.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niewłaściwych danych uniemożliwiających bądź opóźniających wydanie Nagrody przez Organizatora.

6.5. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Niku Bowling Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań

7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby ją składającej, numer telefonu, dokładny adres korespondencyjny, opis wraz ze wskazaniem przyczyn reklamacji, datę zaistnienia przyczyny, wskazanie Konkursu, treść żądania i podpis składającego reklamacje.

7.3. Reklamacje rozpatrywane zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia na wskazany adres. O decyzji Organizatora w przedmiocie złożonej reklamacji Składający zostanie powiadomiony w formie pisemnej-listem poleconym na wskazany w reklamacji adres.

7.4. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Zabawy.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z portalem społecznościowym Facebook, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w ich nadejściu.

8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

8.1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z realizacją postanowień konkursowych, przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz udziału w Konkursie, w tym również w zakresie doręczenia Nagrody, a także w celach zawartych w polityce prywatności Administratora danych, zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora, tj. www.nikubowlingl.pl, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

8.2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator, tj. Niku Bowling Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Konkursie.

8.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do bycia zapomnianym.

8.5. Podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom współpracującym, w tym instytucjom finansowym, jednak tylko dla celów związanych z niniejszym Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia oraz prawidłowego doręczenia Nagród. Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, odpowiedzi konkursowej w materiałach związanych z Konkursem, w tym na stronach internetowych i portalach społecznościowych promującą działalność Organizatora

8.6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z udziałem w Konkursie.

8.7. Uczestnikowi przysługują także stosowne prawa wynikające z RODO, w tym w szczególności:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadkach, gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO, (art. 17 RODO);

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO);

e. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, w tym także profilowania na podstawie tych przepisów.

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8.8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą się Państwo zwracać we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. W szczególności Inspektor Ochrony Danych chętnie pomoże oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: michalsobczyk@nikubowling.pl

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną

rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Niku Bowling Monika Gościniak, ul. Piątkowska 200, 61-693 Poznań.

9.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

9.4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią szczegółowych warunków Konkursu, rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu.

9.5. Organizator oświadcza, iż niniejszy Konkurs, prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540.

PARTNERZY: