\ Niku Bowling | Regulamin
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Koszystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
fb

fb
fb
fb

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU NIKU BOWLING 

1. Niku Bowling określa zasady korzystania z kręgielni. Z torów kręgielni można korzystać wyłącznie w sposób przewidywany regulaminem.

2. Gra odbywa się w następujących systemach: - GRY: cennik określa jedną grę dla jednej osoby. Jedna gra trwa ok 10 minut i nie może trwać dłużej niż 12min. - GODZINOWY: cennik określa stawkę toru na 60 minut. Na torze może grać maksymalnie 8 osób.

3. Koszt wynajęcia toru określa ogólnie dostępny cennik. Płatności za tor są regulowane przed włączeniem usługi.

4. Aby otrzymać fakturę należy poinformować pracownika bowlingu tj. kasjera w momencie dokonywania płatności za usługę bowlingową

5. W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem gry, po 5 minutach od godziny rezerwacji bez uprzedniego poinformowania rezerwację uznajemy za nieważną

6. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zobowiązany jest założyć odpowiednie obuwie bowlingowe. Zabrania się gry w innym obuwiu.

7. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia na tory bowlingowe. Klient o każdej usterce ma obowiązek powiadomić niezwłocznie pracownika obsługi bowlingowej.

8. Grupy zorganizowane (szkoły, półkolonie) muszą znajdować się pod opieką nauczycieli - opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo podczas pobytu w Niku Bowling.

9. Zabrania się spożywania produktów spożywczych na rozbiegu toru bowlingowego.

10. Przed wypuszczeniem kuli należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle.

11. Pierwszeństwo rzutu ma osoba grająca na torze z prawej strony. W trakcie rzutu jednej z osób, pozostali gracze stoją poza linią rozbiegu.

12. Tylko dzieci do lat 10 mogą grać w systemie BUMPER BOWLING (barierki)

13. Na podajniku może znajdować się maksymalnie 8 kul do gry w bowling. Niku Bowling nie ponosi odpowiedzialności za awarie, które wynikają na torze z tytułu niedostosowania się do tego punktu.

14. Po zakończeniu gry należy opuścić stanowisko przy torze, aby umożliwić następnym Klientom korzystanie z usługi 14. Zabrania się osobom W STANIE NIETRZEŹWYM gry w bowling. Jednocześnie obsługa Niku Bowling nie ma konieczności dochodzenia trzeźwości osób grających. W przypadku zaistnienia wypadku, osoby dopuszczające się gry w stanie nietrzeźwości ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz uraz na zdrowiu swoim i osób trzecich

15. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie kręgielni produktów spożywczych, napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych zakupionych poza obiektem.

16. Korzystając z usług Niku Bowling wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Niku Bowling, w szczególności w celach marketingowych związanych z promocją i reklamą produktów oraz usług Niku Bowling.

17. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz obiektu przedmiotów należących do wyposażenia restauracji oraz kręgielni jak również opuszczania obiektu w obuwiu bowlingowym.

18. Za szkody materialne powstałe na obiekcie odpowiada materialnie sprawca czynu. Jeżeli powstała szkoda uniemożliwia dalsze korzystanie z usług koszty rekompensuje sprawca czynu.

19. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub osoby, pod których opieką znajdują się nieletni.

20. Niku Bowling nie zwraca pieniędzy za wykupioną a niewykorzystaną usługę (dotyczy płatności zarówno gotówką jak i kartą).

21. Jeżeli klient nie stosuje się do ogólnych zasad dobrych obyczajów i w sposób rażący dopuszcza się niemoralnego zachowania, obsługa może wyprosić Klienta z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów za wykupione usługi.

22. Niku Bowling nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie przedmioty wartościowe.

23. Niku Bowling nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt bowlingowy używany przez gracza.

24. W przypadku zaistnienia wypadku lub kontuzji na terenie Niku bowling, należy niezwłocznie poinformować obsługę Niku Bowling. Obsługa zrobi wszystko, aby udzielić poszkodowanemu pomocy oraz wezwie odpowiednie służby medyczne. Poszkodowany na własną odpowiedzialność ma prawo odmówić wezwania służb medycznych.

25. Kary porządkowe: Niku Bowling ma prawo nałożyć karę porządkową w wysokości 100 zł w przypadku, rzucania do wyłączonego toru bowlingowego, w przypadku rzucania dwoma kulami jednocześnie, w przypadku grania we własnym obuwiu, w przypadku oddania rzutu w nieprzygotowany tor bowlingowy tj. w momencie braku ustawionych, kręgli, gdy sweep, czyli belka przewijająca kręgle znajduje się przed kręglami.

26. Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami i przestrzegaj ustalonych zasad.

REGULAMIN SZATNI W KLUBIE NIKU BOWLING

1.Przedmiotem przechowania jest jednorazowe przyjęcie i wydanie odzieży wierzchniej.

2. Przechowawca na prośbę składającego może przyjąć do przechowania inne rzeczy (torebki, parasolki, plecaki ) pod warunkiem, że nie stanowią swoimi wymiarami i właściwościami zagrożenia dla innych przedmiotów lub odzieży lub też same mogą ulec zniszczeniu.

3. Z tytułu przechowywania pobiera się opłatę w wysokości 2 zł za pobraną odzież lub rzecz.

4. Dowieszenie dodatkowej odzieży lub rzeczy jest traktowane jako nowa usługa i podlega opłacie.

5. Przechowujący na dowód przyjęcia odzieży lub rzeczy przekazuje numerek obowiązujący w szatni, który jest podstawą wydania składającemu odzieży lub rzeczy z szatni.

6. Składający, który utracił numerek jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę. Koszt który ponosi za utracenie numerku to 50 zł. W wypadku zagubienia numerku składający musi poczekać do zamknięcia lokalu i opuszczenia go przez wszystkich gości, dopiero wtedy przechowujący wydaje składającemu pozostawioną przez niego odzież lub rzecz.

7. W przypadku odmowy zapłaty z utracony numerek przechowujący ma prawo zatrzymać odzież lub pozostawioną rzecz do momentu uregulowania płatności.

8. Drobne przedmioty, dokumenty, wartościowe przedmioty, pieniądze znajdujące się w kieszeniach odzieży, torebkach, plecakach stanowią własność składającego i nie są objęte zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowywania.

9. W przypadkach spornych nie ujętych w regulaminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. 

PARTNERZY: